1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Καραμπίνης Medical A.E. » και έδρα στην Λ. Λαυρίου 151 στην Παιανία Αττικής  Τ.Κ. 19002 τηλ. 2106645751 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP B2 BASIC» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο προώθησης των διαγνωστικών συσκευών microlife, που εμπορεύεται ο Διοργανωτής (περαιτέρω τα «Προϊόντα»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία»), (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.
  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

α. να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα βρουν στα social media του Διοργανωτή . Επιτρέπετε μόνο μια συμμετοχή ανά άτομο.

  1.  Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής:

– Ένα (1) ψηφιακό πιεσόμετρο microlife BP B2 Basic

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί ως εξής:

Α. Από την κλήρωση θα ανακηρυχθεί ένας νικητής. Την 12η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει πως δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση.

Για την ανάδειξη του ενός νικητή θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών του Διαγωνισμού σε κλήρωση. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί και ένας επιλαχόντας.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί έγκαιρα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με την μορφή όνομα και πρώτο γράμμα επωνύμου,  με ανάρτηση των στοιχείων αυτών  στα κοινωνικά δίκτυα και στο site της εταιρίας «Καραμπίνης Medical».και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και με κλήση στο τηλέφωνο επικοινωνίας που γνωστοποίησαν δια της φόρμας συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, ή ο νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το Δώρο θα κατακυρωθεί στον επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον επιλαχόντα στα στοιχεία της φόρμας συμμετοχής εντός 15 Ημερών, το Δώρο ακυρώνεται οριστικά.
  1. Παράδοση των Δώρων. Οι νικητές θα παραλάβει το Δώρο του από το φαρμακείο που ο ίδιος επιθυμεί, αφού πρώτα επιβεβαιώσει τηλεφωνικά τη διεύθυνση του φαρμακείου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παραλαβή από το φαρμακείο θα γίνεται αποστολή στην κατοικία του νικητή.
 1. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των νικητών και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω Ανωτέρας Βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση Κωδικών Αριθμών και Φόρμας συμμετοχής από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.
 2. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή  www.karabinismedical.gr.
 3. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει προσωπικό μήνυμα στο inbox της Facebook σελίδας Karabinis Medical  https://www.facebook.com/KarabinisMedical & MyMicrolife https://www.facebook.com/MyMicrolife
 4. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/ τους νικητές του Διαγωνισμού ότι η ίδια, ή η Διαφημιστική Εταιρεία θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,  την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων καθώς  και για το σκοπό της ενημέρωσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) .  Τo όνομα του νικητή με την μορφή όνομα και πρώτο γράμμα επωνύμου, θα δημοσιοποιηθούν  στα κοινωνικά δίκτυα και στο site της εταιρίας «Καραμπίνης Medical ΑΕ». Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της ενημέρωσης και συγκατάθεσής τους, που παρέχεται από τους συμμετέχοντες,  αφού  έχουν διαβάσει το έντυπο ενημέρωσης και συναίνεσης που είναι αναρτημένο κατά την δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό με τίτλο «Ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων»  και εν συνεχεία  συναινέσουν στην επεξεργασία των δεδομένων τους επιλέγοντας το πεδίο «Έχω ενημερωθεί και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων»    που υπάρχει στην φόρμα συμμετοχής της ιστοσελίδας.  Στην περίπτωση μη επιλογής του εν λόγω πεδίου δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 5. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 6. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 7. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.