Πολιτική απορρήτου

Home/Πολιτική απορρήτου

Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων –

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Για να υποστηριχθούν τό όραμα η εταιρική ευθύνη και οι στόχοι της «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στη Αθήνα, Λεωφόρος Λαυρίου, αρ. 151, Παιανία, με Α.Φ.Μ. : 099052507 (Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (εφεξής αναφέρεται ως « ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ») συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την προώθηση καινοτόμων προϊόντων, τη συνεργασία με τρίτα πρόσωπα. Σε σχέση με τους Εταίρους της, η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα οποιουδήποτε ατόμου, το οποίο μας εμπιστεύεται τα Προσωπικά του Δεδομένα και συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η Πολιτική αυτή εξηγεί τις σχετικές αρχές Προστασίας Των Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές πρόκειται να εφαρμοστούν.

1.2. Σκοπός και Εφαρμοσιμότητα

Η Πολιτική αυτή καλύπτει όλες τις κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο συλλέγονται, αποθηκεύονται μεταβιβάζονται ή χρησιμοποιούνται από την ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Συνυπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ( Joint Data Controller) . Ισχύει για όλο το προσωπικό της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ και τους Tρίτους Εταίρους της, πχ Στέλεχη, Υπάλληλοι, Συνεργάτες και Προμηθευτές της (“ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ”).

 

2.Αρχές και Κανονισμοί

Συμμόρφωση με τον Νόμο

Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ επιδιώκει να γίνει μία εκ των κορυφαίων εταιριών εμπορίας ιατροτεχνολογικών ειδών και ιατρικου εξοπλισμού και μηχανημάτων εταιριών στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και ένας καλός εταιρικός πολίτης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας περιλαμβάνει θεμελιώδεις αρχές και κανονισμούς που αφορούν ηθικές εταιρικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και της δέσμευσης για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Εταίρων μας και άλλων ατόμων των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα γνωστοποιουνται και διαβιβάζονται στην ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ.

Ως ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL έχουμε ειδική ευθύνη να σεβαστούμε τη δέσμευση αυτή όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και εκφράζεται με τους σχετικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εταίροι, συνεργάτες, προμηθευτές της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ οφείλουν να αναγνωρίζουν εάν συλλέγουν, επεξεργάζονται, διανέμουν ή χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα. Οι ανωτέρω οφείλουν να έχουν γνώση των γενικών προϋποθέσεων ιδιωτικότητας και τις αρχές που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα, καθώς και να γνωρίζουν πότε τυχόν θέματα που προκύπτουν πρέπει να κλιμακώνονται με την ανάμειξη του Yπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Ορισμοί

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο όπου το πρόσωπο αυτό είναι αναγνωρίσιμο ή αναγνωρίζεται από άλλους (υποκείμενο δεδομένων). «Αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο» είναι αυτό που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα και ειδικά σε σχέση με ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως πχ όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή παρόμοιο.

Σε κάποιες χώρες τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, σειριακός αριθμός συσκευής ή πληροφορίες που σχετίζονται με μια εταιρία (Νομικό Πρόσωπο).

«Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα» ή «Ειδική Κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων» είναι μια υποκατηγορία Προσωπικών Δεδομένων που απαιτεί ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν εθνική ή φυλετική καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω, συμμετοχή σε επαγγελματικά σωματεία, πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλειας υγείας, ποινικό μητρώο, ποινές κράτησης/φυλάκισης ή πληροφορίες υγείας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι το στέλεχος το οποίο εκπροσωπει την KAΡΑΜΠΙΝΗΣ έναντι των Αρχών και των Τρίτων για όλα τα θέματα που αφορούν τη Νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιβλέπει και συντονίζει το Πρόγραμμα Προστασίας Δεδομένων εντός της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ και συμβουλεύει την Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρίας για κάθε θέμα που αφορά την διαχείριση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ενώ οφείλει να παρέχει πληροφορίες για όλους τους τοπικούς ειδικούς Νόμους Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

Επεξεργασία» σημαίνει οποιοδήποτε σύνολο λειτουργιών που διεξάγονται στα Προσωπικά Δεδομένα. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, παρατήρηση, αποθήκευση, ανάκτηση, χρήση, αποκάλυψη, ανωνυμοποίηση, χρήση ψευδονύμων ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων.

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, , με το οποίο η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ αλληλεπιδρά και δεν αποτελεί συνεργάτη, εταιρική οντότητα ή εταίρο της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .

 

2.2 Νόμιμη και δίκαιη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Η θεμελιώδης αρχή της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απαιτεί ότι η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα με δίκαιο και έννομο τρόπο. Όταν συλλέγετε και χρησιμοποιείτε Προσωπικά Δεδομένα σκεφτείτε με ποιό τρόπο θα θέλατε να σας αντιμετωπίσει η εταιρία που συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα και εφαρμόστε τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και την παρούσα Πολιτική.

Όλοι οι Εταίροι της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ οφείλουν:

Να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα μόνο αφού παρέχουν νόμιμη δικαιολογητική βάση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα έννομα εταιρικά συμφέροντα της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ . Για παράδειγμα, κάποιες οδηγίες της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ή εθνική νομοθεσία μπορεί να απαιτούν ΡΗΤΗ συναίνεση ( explicit consent) του υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων , προτού συλλεχθούν Προσωπικά Δεδομένα (πχ συναίνεση για την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων).

Ειδοποιούν τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με το πώς τα Προσωπικά τους Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ΠΡΙΝ συλλέξουν ή με οποιονδήποτε τρόπο λάβουν γνώση των Προσωπικών Δεδομένων .

Συλλέξουν μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας

Χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας για τον οποίον συνελέγησαν όπως αυτός περιγράφεται στην σχετική Φόρμα Συναίνεσης ( Consent Form) ή με ή για μορφή επεξεργασίας την οποία το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων εύλογα ανέμενε όταν χορήγηση την συναίνεση του για την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων

Χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους που δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο Υποκείμενο των Δεδομένων εκτός και αν διαφορετική επεξεργασία χρήση επιτρέπεται ρητά από το νόμο

Όπου δυνατόν και κατάλληλο, χρησιμοποιούν τεχνικές ανωνυμοποίησης και ψευδονυμοποίησης για τα Προσωπικά Δεδομένα (πχ «Ειδική Κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων») που χρειάζονται αυξημένη προστασία

Η «Ανωνυμοποίηση» αφορά την διαδικασία μέσω της οποίας τα Προσωπικά Δεδομένα αμετάκλητα απογυμνώνονται από όλους τους δείκτες αναγνώρισης και δεν μπορούν πλέον να συνδεθούν με το φυσικό πρόσωπο το οποίο αφορούν. Όταν αυτό συμβεί δε θεωρούνται πλέον Προσωπικά Δεδομένα.

Η «Συναίνεση» αφορά οποιαδήποτε ξεκάθαρη, ανακλητή, ελεύθερα δοσμένη και έχοντας καταλλήλως ενημερωθεί, ένδειξη της συμφωνίας του ατόμου στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.

Η « Ρητή Συναίνεση» σημαίνει ότι στο άτομο έχει ξεκάθαρα παρουσιαστεί η επιλογή να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των Προσωπικών του Δεδομένων και με ξεκάθαρο τρόπο παραθέτει την επιλογή του.

« Eνημέρωση Επεξεργασίας Δεδομένων » σημαίνει μια προφορική ή γραπτή δήλωση που δίνεται στα άτομα όταν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με αυτά. Η «Ενημέρωση Επεξεργασίας Δεδομένων » περιγράφει το ποιός συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα, για ποιό σκοπό αυτά συλλέγονται, πώς θα χρησιμοποιηθούν, διανεμηθούν ή αποθηκευτούν και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για την οποία το άτομο οφείλει να ενημερωθεί.

Τρίτο Πρόσωπο» είναι οποιοδήποτε άτομο, συμπεριλαμβανομένης μιας νομικής οντότητας, με το οποίο η ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ αλληλοεπιδρά και δεν αποτελεί εταιρική οντότητα ή εταίρο της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .

«Μεταφορά» σημαίνει οποιαδήποτε κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων από οποιονδήποτε εκτός του ατόμου στο οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα. Ο όρος «Μεταφορά» μπορεί να περιλαμβάνει τη φυσική μετακίνηση των Προσωπικών Δεδομένων ή την παροχή πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα.

Οι προφορικές ενημερώσεις θα πρέπει να καταγράφονται ώστε να αποτελούν αποδεικτικό ς στοιχείο ότι η ειδοποίηση παρασχέθηκε στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων .

«Χρήση Ψευδωνύμων» σημαίνει την αντικατάσταση του ονόματος του ατόμου και των περισσότερων χαρακτηριστικών αναγνώρισης με ένα χαρακτηρισμό, κώδικα ή άλλο παρόμοιο τεχνητό μέσο αναγνώρισης, με σκοπό να προστατευτεί το άτομο από τυχόν αναγνώριση.

Τα δεδομένα που έχουν υποστεί χρήση ψευδωνύμων εξακολουθούν να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

 

2.3 Διαχείριση και διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων με υπεύθυνο τρόπο

 

Η υπεύθυνη διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων απαιτείται για να προστατευτεί το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και να επιτευχθεί συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την Προστασια των Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε στέλεχος, υπάλληλος, συνεργάτης ή προμηθευτής της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Προστασίας Δεδομένων που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα. Οι Τρίτοι ( Συνεργάτες και Προμηθευτές ) που συλλέγουν, χρησιμοποιούν και/ή διατηρούν Προσωπικά Δεδομένα οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να:

Διατηρήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα ακριβή και ενήμερα καθ’ όλη τη διάρκεια του Κύκλου Πληροφοριών (από τη συλλογή ως τη διαγραφή).

Προστατεύσουν τα Προσωπικά Δεδομένα ώστε να μην αυτά μοιραστούν με άλλους που δεν έχουν έγκυρο εταιρικό λόγο για πρόσβαση στις πληροφορίες. Για παράδειγμα δεν υπάρχει έγκυρος λόγος για το τμήμα μάρκετινγκ να αποκτήσει πρόσβαση σε βιομετρικά δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ.

Συμμορφωθούν με τις Πολιτικές Ασφαλείας Πληροφοριών της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ και τις διεργασίες της όταν γίνεται επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Αποτρέψουν τη λανθασμένη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Εξασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων κατά τον κύκλο ζωής τους.

Διατηρήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα αυστηρά μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό που συλλέχθηκαν όπως αυτό καθορίζεται από τη νομοθεσία. Ενημερωθούν και τηρούν την Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής Δεδομένων για τυχόν ειδικά χρονικά πλαίσια διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων.

Αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Γραφείο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω του dataprotection@karabinismedical.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 2106645571.

 

«Παραβίαση Απόρρητου Δεδομένων» είναι η οποιαδήποτε αποκάλυψη, απόκτηση, πρόσβαση, καταστροφή ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια πράξη που περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα, ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν όπου η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να έχει διακυβευτεί.

Η «Ιχνηλασιμότητα» ακολουθεί τον κύκλο ζωής των Δεδομένων, ώστε να παρακολουθεί τις συνολικές αλλαγές και πρόσβαση στα Δεδομένα και τις τοποθεσίες των Προσωπικών Δεδομένων. Βοηθά την ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ να επιδεικνύει διαφάνεια, συμμόρφωση και προσήλωση στους κανονισμούς (Hub Intranet Site Information Security Policy / Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών).

Όταν αμφιβάλλετε για το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, ή στην περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλώ προβείτε σε ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

 

2.4 Έχετε γνώση του τρόπου αποκάλυψης Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτα Πρόσωπα και λοιπούς συνεργάτες της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Προσωπικά Δεδομένα δύναται να μεταβιβασθούν σε λοιπούς συνεργάτες της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ , κρατικούς οργανισμούς και Τρίτα Πρόσωπα για έγκυρους εταιρικούς σκοπούς ή σύμφωνα με οτι επιτρέπει ή απαιτεί η εθνική και ευρωπαική νομοθεσία. Οι συνεργάτες που μοιράζονται Προσωπικά Δεδομένα με Τρίτα Πρόσωπα οφείλουν να εξασφαλίσουν την διαβεβαίωση ότι το Τρίτο Πρόσωπο έχει την ικανότητα και την πρόθεση να προστατέψει τα Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δέουσας επιμέλειας, εκτίμησης κινδύνου και/ή συμβόλαιο με το Τρίτο Πρόσωπο.

Απαιτείται Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ς οποτεδήποτε ένα Τρίτο Πρόσωπο αναλάμβανει την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ( Εκτελών την Επεξεργασία) . Επιπρόσθετα, ένα παρόμοιο συμφωνητικό απαιτείται οποτεδήποτε ένας συνεργάτης της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό μια άλλης νομικής οντότητας της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ . Αυτά τα συμφωνητικά μπορεί να έχουν τη προτύπων συμβολαίων μεταξύ της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ και Τρίτων Προσώπων.

H ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ εφαρμόζει Πρότυπα Ασφαλείας Πληροφοριών και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επαρκή προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτα Πρόσωπα θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

 

2.5 Έχετε γνώση σχετικά με την Διασυνοριακή Μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων ?

Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση Τρίτων Προσώπων μπορεί να περιλαμβάνει επίσης την Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ κρατικών συνόρων. Επίσης, πολλές εταιρικές διεργασίες απαιτούν τη μεταφορά δεδομένων άλλων εταιριών εκτός Ελλάδος .

Όταν μεταφέρετε Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ελληνικής Επικράτειας σε Τρίτα Πρόσωπα οφείλετε να:

Καθορίζετε εάν έχετε έγκυρη νομιμοποιητική βάση για την Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων (πχ έγκυρο εταιρικό λόγο)

Ακολουθείτε τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (πχ ειδοποίηση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ειδοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, χρήση συμβατικών δικλείδων ασφαλείας όπως χρήση των Πρότυπων Συμβατικών Ορων της Ευρωπαικής Ενωσης, ( Model Contractual Clauses) βάσει των αντίστοιχων Πρότυπων Συμβατικών Ορων της ΕΕ).

 

2.6 Δικαίωμα στην Πρόσβαση, Διακοπή Επεξεργασίας ή Μέρους της Επεξεργασίας , Δικαίωμα στη Λήθη, Δικαίωμα στη Φορητότητα

Τα στελέχη, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ οφείλουν να ενσωματώνουν διεργασίες και διαδικασίες στους εφαρμόσιμους εσωτερικούς κανονισμούς ώστε να εξασφαλίζουν κατάλληλη και έννομη ανταπόκριση στα αιτήματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων που ασκούν τα δικαιώματα που καθορίζονται στην ελληνική και Ευρωπαική Νομοθεσία ( νόμος 2472/1997 και Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679.2016): 1) γνώση του τι είδους Προσωπικά Δεδομένα τους επεξεργάζονται 2) ένσταση στην επεξεργασία ή 3) αίτηση διόρθωσης, διαγραφής ή κλείδωμα των Προσωπικών τους Δεδομένων 4) άσκηση του δικαιώματος στη Λήθη, δηλαδή αίτηση για αφαίρεση και διαγραφή όλων των Προσωπικών τους Δεδομένων από τα Εταιρικά αρχεία, είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά και 5) άσκηση του δικαιώματος στη Φορητότητα, πχ αίτηση μεταφοράς των Προσωπικών τους Δεδομένων, σε μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμη, σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Οι Τρίτοι ( Συνεργάτες και Προμηθευτές της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ,Εταίροι που συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα ή αναπτύσσουν συστήματα που διατηρούν Προσωπικά Δεδομένα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες απο΄την ημέρα καταχώρισης του σχετικου αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων και σε κάθε περίπτωση εντός των χρονικών πλαισίων που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαική νομοθεσία .

 

3. Εφαρμογή

3.1 Εκπαίδευση και Ενημέρωση

Οι Συνεργάτες και Προμηθευτές οφείλουν να λάβουν γνώση και να αποδεχθούν την παρούσα Πολιτική και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων , που αναπτύχθηκαν είτε από το Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων είτε από την Διεύθυνση Ασφάλειας Πληφοροφιών . Κάθε στέλεχος και υπάλληλος της Εταιρίας οφείλει να συμμετέχει σε εκπαίδευση που θα παράσχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης προς το Προσωπικό της Εταιρίας .

 

3.2 Αναφορά, Πιθανές Παραβάσεις/Μη Επιβολή Αντιποίνων Αντίποινα

Οποιοσδήποτε Τρίτος ( Συνεργάτης ή Προμηθευτής) , ο οποίος λαμβάνει γνώση για μια πιθανή παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων και/ή της παρούσας Πολιτικής, έχει ευθύνη να αναφέρει την υποψία του άμεσα και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ . Οσοι αναφέρουν πιθανή παράβαση, ή παρέχουν πληροφορίες, ή με άλλο τρόπο βοηθούν στην έρευνα ή διερεύνηση πιθανής παράβασης θα προστατεύονται έναντι επιβολής προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών ή χρηματικών αξιώσεων αντιποίνων.

 

3.3 Παραβίαση της παρούσας Πολιτικής

Παραβιάσεις της Πολιτικής δύναται να επιφέρουν πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις έως και, και συμπεριλαμβανομένης, της απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης συνεργασίας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα . Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα Στελέχη, τους υπαλλήλους , τους Συνεργάτες και τους Προμηθευτές της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ οι οποίοι οφείλουν να λάβουν γνώση της Πολιτικής αυτής.

 

3.4 Ευθύνες και Ενσωμάτωση

Αποτελεί ευθύνη κάθε Διοικητικού Στελέχους , υπαλλήλου, συνεργάτη και Προμηθευτή της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ να εφαρμόζει πιστά την παρούσα Πολιτική εντός του πεδίου της λειτουργικής ευθύνης του, να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και να παρέχει καθοδήγηση στους υφιστάμενους του καθώς και σε κάθε Τρίτο Συνεργάτη ή Προμηθευτή της KAΡΑΜΠΙΝΗΣ .

Όλοι οι Tρίτοι ( Συνεργάτες & Προμηθευτές) έχουν υποχρέωση να ακολουθούν τις αρχές και τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Ο ι Υπεύθυνος για την εφαρμογή και τον έλεγχο ισχύος της παρούσας Πολιτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (dataprotection@karabinismedical .gr)

Eναρξη Ισχύος Πολιτικής 1η Απριλίου 2018

Version 1.1