Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Εταιρεία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E., Λεωφ. Λαυρίου 151, 19002 Παιανία Αττικής, τηλ: 210-6645751,  email: info@karabinismedical.gr

 

  1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ’ ΓΚΠΔ).

 

  1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον χώρο της εταιρεία μας. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στις εισόδους – εξόδους της εταιρείας και στην αποθήκη εμπορευμάτων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή εργαζομένων ή άλλων προσώπων, σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

  1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης. Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζεται το υλικό εκτός ΕΕ.

 

  1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

  1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, όπως τα δικαιώματα εναντίωσης, πρόσβασης, διαγραφής, ενημέρωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και δικαίωμα να μην υπόκεισθε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ).

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας με τους εξής τρόπους:

α) στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dataprotection@karabinismedical.gr

β) στέλνοντας επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: εταιρεία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL A.E. , Λεωφ. Λαυρίου 151, 19002 Παιανία (Υπ’όψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων)

γ) τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 210-6711721 και 210-6645751

δ) καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως στον χώρο της υποδοχής, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που θα σας παρέχουν οι υπάλληλοί μας.

 

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια περιγραφή σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το αργότερο εντός 1 μηνός, εκτός εάν, λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος, χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, γεγονός για το οποίο θα σας ενημερώσουμε σχετικώς (α. 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ).

 

  1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.