ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε.»